Graon mo Jastis Pati

 Folem Mifala lo Faceboopk


Ralph Regenvanu

MP blong Port Vila.


 

John Sala

Memba blong Malekula.


 

Andrew Napuat

Memba blong Tanna.


 

Alfred Maoh

Memba blong Santo Rurel.

John Sala

John Sala

Memba blong Malekula, 2016 -

  • Kam wan wokman blong Gavman blong Vanuatu (anda long Pablik Sevis Komisen) long Dipatmen blong Customs mo Inland Revenue long 1986
  • Apoented olsem Deputi Daerekta blong Dipatmen blong Customs mo Inland Revenue long 2005
  • Apoented olsem Jeaman blong ASYCUDA Selectivity Sistem inside long Dipatmen blong Customs
  • Ordain olsem wan Elda blong Presbyterian Jioj long 2008
  • Kam olsem Sekretri long Ahamb/Farun Komuniti Kaonsel long Port Vila long 2014
  • Hits: 4348

Copyright ©2019 - All Rights reserved Graon Mo Jastis Pati - Vanuatu