Ralph Regenvanu

MP blong Port Vila.


 

Alfred Maoh

Memba blong Santo Rurel.


 

Andrew Napuat

Memba blong Tanna.


 

John Sala

Memba blong Malekula.

John Sala

John Sala

Memba blong Malekula, 2016 -

  • Kam wan wokman blong Gavman blong Vanuatu (anda long Pablik Sevis Komisen) long Dipatmen blong Customs mo Inland Revenue long 1986
  • Apoented olsem Deputi Daerekta blong Dipatmen blong Customs mo Inland Revenue long 2005
  • Apoented olsem Jeaman blong ASYCUDA Selectivity Sistem inside long Dipatmen blong Customs
  • Ordain olsem wan Elda blong Presbyterian Jioj long 2008
  • Kam olsem Sekretri long Ahamb/Farun Komuniti Kaonsel long Port Vila long 2014