Graon mo Jastis Pati

 Folem Mifala lo Faceboopk


Ralph Regenvanu

MP blong Port Vila.


 

John Sala

Memba blong Malekula.


 

Andrew Napuat

Memba blong Tanna.


 

Alfred Maoh

Memba blong Santo Rurel.

Logo mo Nem blong Pati

MINIG BLONG LOGO

I gat wan nakamal, we hemi wan ples blong miting blong mekem disisen long hem (nakamal, ples blong miting, palamen).
Bihaen mo antap long nakamal, san i stap gerap long moning, mo laet blong san i stap shaenem nakamal, mo laet blong san i stap kam insaed long ples blong miting.  Hemi wan niufala dei long ples blong miting – wan niufala dei long fasen blong mekem disisen insaed lo nakamal – wan niufala fasen blong mekem disisen insaed long Palemen long bihaf blong ol pipol – wan niufala fasen blong mekem lidaship.

 

MINING BLONG NEM

Graon mo Jastis hemi wanem yumi wantem :

Sipos yumi evriwan i gat akses o raet blong yusum wan graon blong mekem laef blong yumi...
Mo sipos yumi evriwan i gat akses long stret jastis blo stretem ol problem long laef blong yumi....
Bambae evri samting i stret.

Graon mo Jastis = tufala stampa blong wan gudfala laef blo pipol
Graon mo Jastis = tufala stampa blong gudfala divelopmen

  • Hits: 2085

Copyright ©2018 - All Rights reserved Graon Mo Jastis Pati - Vanuatu