Graon mo Jastis Pati

 Folem Mifala lo Faceboopk

MP Daniel Nalet i sponsarem Walarano Wik

MP Daniel Nalet i bin sponsarem Walarano Wik wetem 10,000vt we hemi handem-ova i go long Mr Liatlatmal Nikoma, Jeaman blong Walarano Wik Komiti. 

Walarano Wik hemi wan 2- wik sports tonamen blo futbol (soccer) mo volleybol. 

Bigfala tingting blong Walarano Wik hemi blong pulum tingting blong ol yangfala gel mo boe blong enjoyem sports aktiviti thru long lafet blong Krismes mo Niu Yia holidei (blong karemaot tingting blong dring mo drugs long olgeta). 

Tonamen i open long namba 19 Disemba long Notre Dame long Walarano mo bae i close long namba 2 Januari 2013. 

MP Daniel Nalet olsem mein gest spika long taem ia hemi ofiseli openem tonamen ia mo semtaem hemi mekem “kik-off” blong futbol long fil.

  • Created on .

Copyright ©2019 - All Rights reserved Graon Mo Jastis Pati - Vanuatu