Graon mo Jastis Pati

 Folem Mifala lo Faceboopk


Ralph Regenvanu

Memba blong Port Vila


Gillion William

Memba blong Efate Rurel


 

Danny Silas

Memba blong Banks


 

John Sala

Memba blong Malekula


 

Andrew Napuat

Memba blong Tanna


 

Edmond Julun

Memba blong Malekula


 

Ephriam Boereve

Memba blong Pentikos


 

John Salong

Memba blong Ambrym


 

Alfred Maoh

Memba blong Santo Rurel

MP Daniel Nalet i sponsarem Walarano Wik

Bigfala tingting blong Walarano Wik hemi blong pulum tingting blong ol yangfala gel mo boe blong enjoyem sports aktiviti thru long lafet blong Krismes mo Niu Yia holidei (blong karemaot tingting blong dring mo drugs long olgeta). 

Tonamen i open long namba 19 Disemba long Notre Dame long Walarano mo bae i close long namba 2 Januari 2013. 

MP Daniel Nalet olsem mein gest spika long taem ia hemi ofiseli openem tonamen ia mo semtaem hemi mekem “kik-off” blong futbol long fil.

Ol Ripot

GJP hem wan nomo emi stap putumaot ol ripot blong ol aktiviti mo expenditure blong budget blong ol MP blong hem. Klik long ples ia blong luk ol ripot blong mifala.

Ol Polisi

Yu save kam ridim ol polisi blong GJP mo luk save wanem nao pati hemi stap wok from.

Bakraon blong Pati

Ples ia hemi ples we mifala i putum tugeta evri bakraon diteil blong pati. Bae yu save lukluk ol Vision mo ol objektif blong Pati. Bae yu save luk tu ol kraeteria blong joenem pati sapos yu stap wantem joenem mifala.

Copyright ©2020 - All Rights reserved Graon Mo Jastis Pati - Vanuatu