Graon mo Jastis Pati

 Folem Mifala lo Faceboopk

GJP I Holem Presiden Blong SANMA Provinsel Kaonsel

Ofisel risal blong Sanma Provinsel Eleksen we i bin stap long namba 17 Disemba 2015 i soem se GJP i winim moa jea bitim eni narafala pati - GJP i karem 5 kaonsela evriwan - Nethan Jacob mo Thomas Vora long Malo, mo John Olo Aru, Abel Tangis mo Johnsei Boe long Santo.

Long ol narafala 13 jea (i gat 18 jea evriwan), UMP i winim 4, VP i winim 2, Presidential Party i winim 2, mo ol narafala pati i winim 1 each.

Long namba 4 Januari 2016, ol 18 niufala elekted Kaonsela blong Sanma Provins oli bin sidaon long fes miting blong olgeta long Sanma Provinsel HQ blong elektem niufala Presiden blong Provins.

Kaonsela blong GJP, John Olo Aru blong Saot Santo, hemi elekted niufala Presiden blong Sanma Provins wetem 17 vot evriwan.

Hemi fes taem long histri we wan man Saot Santo i holem posisen blong Presiden blong Sanma Provins.

I minim se naoia GJP i holem Presiden blong 3 Provins, Shefa, Malampa mo Sanma.

  • Created on .

Copyright ©2020 - All Rights reserved Graon Mo Jastis Pati - Vanuatu