Graon mo Jastis Pati

 Folem Mifala lo Faceboopk

Logo mo Nem blong Pati

MINIG BLONG LOGO

I gat wan nakamal, we hemi wan ples blong miting blong mekem disisen long hem (nakamal, ples blong miting, palamen).
Bihaen mo antap long nakamal, san i stap gerap long moning, mo laet blong san i stap shaenem nakamal, mo laet blong san i stap kam insaed long ples blong miting.  Hemi wan niufala dei long ples blong miting – wan niufala dei long fasen blong mekem disisen insaed lo nakamal – wan niufala fasen blong mekem disisen insaed long Palemen long bihaf blong ol pipol – wan niufala fasen blong mekem lidaship.

 

MINING BLONG NEM

Graon mo Jastis hemi wanem yumi wantem :

Sipos yumi evriwan i gat akses o raet blong yusum wan graon blong mekem laef blong yumi...
Mo sipos yumi evriwan i gat akses long stret jastis blo stretem ol problem long laef blong yumi....
Bambae evri samting i stret.

Graon mo Jastis = tufala stampa blong wan gudfala laef blo pipol
Graon mo Jastis = tufala stampa blong gudfala divelopmen

  • Hits: 3579

Copyright ©2020 - All Rights reserved Graon Mo Jastis Pati - Vanuatu