2016-2019 Kaonsela John Olo Aru Komuniti Fanding Ripot HOT!

Ripot ia hemi ripot blong spending blong Komuniti Fanding blong Honorable Kaonsela John Olo Aru, Kaonsela blong Santo, long 4-yia term blong hem stat long 2016 kasem 2019

File Name: MP-Allocation-John-Olo-ARU.jpg
File Size: 649.57 KB
File Type: image/jpeg