2017-2019 Kaonsela James Taritiro Konstituensi Alokesen Ripot

Ripot ia hemi ripot blong spending blong Konstituensi Alokesen blong Honorable Kaonsela James Taritiro, Kaonsela blong Ambae, stat long taem we hemi elekted olsem Kaonsela long yia 2017 kasem taem hemi risalen blong kontestem jenerol eleksen long stat blong 2020.

File Name: MP-Allocation-Poster-James-Taritiro.jpg
File Size: 785.99 KB
File Type: image/jpeg