2018 Andrew Solomon Napuat Alokesen Ripot

Ripot ia hemi ripot blong spending blong alokesen blong Honorable MP Andrew Solomon Napuat, MP blong Tanna Konstityuensi, long 1 Januari kasem 31 Disemba lo yia 2018.

File Name: MP-Allocation-Poster-19.jpg
File Size: 1.29 MB
File Type: image/jpeg