2018 MP John Sala Alokesen Ripot

Ripot ia hemi ripot blong spending blong Alokesen blong Honorable MP John Sala, MP blong Malekula Konstituensi, long 1 Januari kasem 31 Disemba lo yia 2018

File Name: MP-Allocation-Poster-John-Sala.jpg
File Size: 842.7 KB
File Type: image/jpeg