2019 Kaonsela Kaltau Sepa Allon Komuniti Fanding Ripot

Ripot ia hemi ripot blong spending blong Komuniti Fanding blong Honorable Kaonsela Kaltau Sepa Allon, Kaonsela blong Emau / Efate, stat long 1 Januari kasem 31 Disemba lo yia 2019.

File Name: MP-Allocation-Poster-Hon.-Kaltau-Sepa-Allon.jpg
File Size: 893.53 KB
File Type: image/jpeg