2019 Kaonsela Solomon Tanarango Komuniti Fanding Ripot

Ripot ia hemi ripot blong spending blong Komuniti Fanding blong Honorable Kaonsela Solomon Tanarango, Kaonsela blong Nguna/Pele / Efate, stat long 1 Januari kasem 31 Disemba lo yia 2019.

File Name: MP-Allocation-Solomon-Tanrango.jpg
File Size: 890.76 KB
File Type: image/jpeg