2017 Andrew Solomon Napuat Alokesen Ripot

Ripot ia hemi ripot blong spending blong alokesen blong Honorable MP Andrew Solomon Napuat, MP blong Tanna Konstityuensi, long 1 Januari kasem 31 Disemba lo yia 2017.

File Name: 2017 Allocation Report_MP Andrew.jpg
File Size: 953.61 KB
File Type: image/jpeg