2009 MP Ralph Alokesen Ripot

Ripot ia hemi ripot blong spending blong alokesen blong Honorable MP Ralph Regenvanu, MP blong Port Vila, long 1 Januari kasem 31 Disemba lo yia 2009.

File Name: 2009 Alokesen Ripot.pdf
File Size: 81.38 KB
File Type: application/pdf