2010 MP Ralph Alokesen Ripot

Ripot ia hemi ripot blong spending blong alokesen blong Honorable MP Ralph Regenvanu, MP blong Port Vila, long 1 Januari kasem 31 Disemba lo yia 2010.

File Name: 2010 Alokesen Ripot.pdf
File Size: 75.27 KB
File Type: application/pdf