2013 MP Ralph alokesen ripot

Ripot ia hemi ripot blong spending blong alokesen blong Honorable Ralph Regenvanu, MP blong Port Vila Konstituensi, long 1 Januari kasem 31 Disemba lo yia 2013.

File Name: Poster 2013 Allocation_Ralph.jpg
File Size: 2.01 MB
File Type: image/jpeg