2015 MP Ralph Alokesen Ripot

Ripot ia hemi ripot blong spending blong alokesen blong Honorable Ralph Regenvanu, MP blong Port Vila Konstituensi, long 1 Januari kasem 31 Disemba lo yia 2015.

File Name: 2015 Allocation Poster_Large.jpg
File Size: 1.51 MB
File Type: image/jpeg