6

Ol Memba
6 memba lo palamen

8

Presens blo GJP
8 aelan evriwan

17

Ol Elekted Ofisiel
17 evriwan

Ralph Regenvanu

MP blong Port Vila.


 

Alfred Maoh

Memba blong Santo Rurel.


 

Andrew Napuat

Memba blong Tanna.


 

John Sala

Memba blong Malekula.

Uri Warawara

Memba blong Malo.


Gillion Williams

Memba blong Efate Rurel.

Ol Ripot

GJP hem wan nomo emi stap putumaot ol ripot blong ol aktiviti mo expenditure blong budget blong ol MP blong hem. Klik long ples ia blong luk ol ripot blong mifala.

Ol Polisi

Yu save kam ridim ol polisi blong GJP mo luk save wanem nao pati hemi stap wok from.

Bakraon blong Pati

Ples ia hemi ples we mifala i putum tugeta evri bakraon diteil blong pati. Bae yu save lukluk ol Vision mo ol objektif blong Pati. Bae yu save luk tu ol kraeteria blong joenem pati sapos yu stap wantem joenem mifala.